ترس از امتحان چیست؟ و برای غلبه بر ترس ناشی از امتحان چکار باید کرد؟

من هیچ گاه فرد مضطربی نیستم؛ اما در هنگام امتحان یا دوران امتحانات ترم دچار اضطراب میشوم و ترس دارم. ممنون میشوم راه کاری به من نشان دهید و مرا راهنمایی کنید که بر این ترس فائق آیم.