افزایش فشار خون بر اثر فشار عصبی

سلام هم در خواب هم در بیداری یهوی فشارخون بالا ۱۷ وضربان قلب به ۱۲۰ میره
دیگه خسته شدم تورا به قدا قسم قرص دیلتازم ۶۰ ولوزار ۲۵ قرص اعصاب دکتر اعصاب و روان و دکتر قلب میرم و همه میگن فشار عصبی است.